سخنرانی ها

سخنرانی سینما لبخند کیش با موضوع : بنیان های ذهن

سمینار تهران با موضوع: تغییر نگرش

سمینار شیراز با موضوع: خودآگاهی و هوش قلبی

.

سمینار اصفهان با موضوع: ذهن آگاهی و فلسفه
تغییر و تحول فردی

سمینار مشهد با موضوع: سبک زندگی سالم و آگاهانه

سمپوزیوم هتلداری با موضوع مدیریت منابع انسانی